Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingsfeer

Artikel 2 Definities

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever; opzegging van de Overeenkomst

Artikel 5 De Vrachtbrief

Artikel 6 Bewijskracht van de Vrachtbrief

Artikel 7 Betaling

Artikel 8 Instructies van de Opdrachtgever

Artikel 9 Verplichtingen van Floriway

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Floriway

Artikel 11 Bijzondere risico’s

Artikel 12 Vermoeden van aansprakelijkheid en bevrijdende omstandigheden

Artikel 13 Kennisgeving van de schade

Artikel 15 Verhindering na inontvangstneming

Artikel 16 Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde

Artikel 17 Verloren Goederen

Artikel 18 Vrijwaring

Artikel 19 Verjaring  en klachtrecht ex. artikel 6:89 BW

Artikel 20 Forumkeuze; rechtskeuze

Artikel 1 Werkingsfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden Floriway B.V. (hierna: “Algemene Voorwaarden”), welke gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel, zijn van toepassing op de Overeenkomsten tussen Floriway en Opdrachtgever. Aanvullend zijn de Algemene Vervoerscondities 2022 (AVC) en voor grensoverschrijdend wegvervoer het CMR verdrag van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de rechtsverhouding tussen Floriway respectievelijk Opdrachtgever onderling als op de rechtsverhouding tussen Floriway en Geadresseerde, voor zover deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepalen. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Floriway.
 3. De toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever of Geadresseerde of van een derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Floriway met de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk heeft ingestemd en/of tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Opdrachtgever en/of Geadresseerde verklaart uitdrukkelijk geen bezwaar te hebben tegen de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien in aanvullende/andere voorwaarden zoals benoemd in artikel 1 lid a tegenstrijdig zijn met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Floriway het recht om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 5. De onderhavige Algemene Voorwaarden worden desgevraagd per e-mail of op andere wijze kosteloos aan de Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 2 Definities

 1. Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) waarbij Floriway zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot Transport en/of Logistieke Diensten conform gesteld in deze Algemene Voorwaarden;
 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Floriway met wie de Overeenkomst wordt aangegaan. Vermelding van een laadadres op de Vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus genoemde de contractuele wederpartij van Floriway is;
 3. Emballage: Verpakkingsmateriaal en dragers ten transport van de Goederen;
 4. CC Container: Drager voor bloemen en planten met de op dit moment geldige identificatie kenmerk, beladingsvoorschriften van Container Centralen zijn van toepassing container-centralen.com;
 5. DC Container: Drager voor bloemen en planten zonder identificatie kenmerk van Container Centralen;
 6. CC Plaat: plaat passend op CC of DC container;
 7. EC Container: Drager voor bloemen en planten in Euroformaat, beladingsvoorschriften van Container Centralen zijn van toepassing container-centralen.com;
 8. Fust: Bloemenemmers voor vervoer van planten in verschillende maten, de gebruiksvoorschriften van Royal FloraHolland zijn van toepassing, royalfloraholland.com;
 9. Ladingdrager: CC Container met bijbehorende CC Plaat, DC Container met bijbehorende CC Plaat, EC Container;
 10. Goederen: Goederen die ter transport worden aangeboden door Opdrachtgever aan Floriway;
 11. Slotplaat: Identificatie voor stapelwagen gebruik buiten het veiling terrein, de gebruiksvoorschriften van Royal FloraHolland zijn van toepassing, royalfloraholland.com;
 12. Stapelwagen: Drager om bloemen en planten te vervoeren, buiten het veiling terrein met inzet van slotplaten, de gebruiksvoorschriften van Royal FloraHolland zijn van toepassing, royalfloraholland.com;
 13. Europallets: Houden transportdragers van EPAL normen volgens EPAL, epal-pallets.org.
 14. Geadresseerde: degene die uit hoofde van de overeenkomst jegens Floriway het recht heeft op aflevering van de Goederen op een losadres;
 15. Hulppersonen: ondergeschikten van Floriway alsmede personen van wier diensten Floriway ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt;
 16. Laadadres: de locatie waar de te vervoeren Goederen geladen worden;
 17. Logistieke Dienst(en): alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, intern distribueren op een veilinglocatie, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en – beheer, emballage verhuur, evenals vervoer, doen vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot Goederen;
 18. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig Floriway deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Floriway de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen;
 19. Opdracht(en): Individuele of meerdere losse opdrachten die door Opdrachtgever aan Floriway kenbaar worden gemaakt;
 20. Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van Goederen;
 21. Vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs van ontvangst) bestemd is voor de Opdrachtgever, een exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor Floriway en een exemplaar bestemd is voor de Geadresseerde;
 22. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg;
 23. BW: Burgerlijk Wetboek;
 24. CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaalvervoer van Goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978;
 25. Transport: vervoer van Goederen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Floriway zijn steeds vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdracht schriftelijk door Floriway is bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat Floriway een begin van uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven. Een Opdracht kan ook aanvangen indien er Goederen die zijn aangekocht via Royal FloraHolland en die voor levering vanaf het veilingterrein van Royal FloraHolland zullen worden vervoerd.
 3. Informatie in brochures, advertenties en andere documentatie van Floriway, waaronder maar niet beperkt tot volumes, gewichten en specificaties zijn indicatief.
 4. Opdrachtgever en Floriway zullen zoveel als mogelijk met elektronische berichten werken en opdrachten zoals de afwikkeling en administratie hiervan middels het online orderportaal van Floriway te documenteren. Indien Opdrachten door de Opdrachtgever via email, fax, brief of telefoon doorgegeven kan de Floriway voor de administratieve verwerking (redelijke) extra kosten in rekening brengen, waarmee Opdrachtgever zich akkoord verklaart.
 5. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
 6. Een Vrachtbrief elektronisch opgemaakt en elektronisch ondertekend via het online orderportaal van Floriway heeft dezelfde bewijskracht als de Vrachtbrief bedoeld in dit artikel. De elektronische handtekening gezet via het online orderportaal van Floriway geldt als voldoende betrouwbaar.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever; opzegging van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever is verplicht:
  1. om Floriway omtrent de Goederen alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen, waartoe Opdrachtgever in staat is of behoort te zijn, en waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten, dat deze gegevens voor Floriway van belang zijn;
  2. de Goederen genoemd in de Overeenkomst op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens artikel 5 vereiste Vrachtbrief en de door de wet vereiste documenten ter beschikking van de Floriway te stellen;
  3. elk te vervoeren en/of te verwerken Goederen duidelijk en doelmatig te adresseren en, indien zulks redelijkerwijs mogelijk is, de vereiste gegevens en adressen op of aan de Goederen of hun verpakking aan te brengen op zodanige wijze, dat in normale omstandigheden tot het einde van de Overeenkomst leesbaar zullen blijven. De Opdrachtgever kan met Floriway schriftelijk overeenkomen, dat de adressering van de Goederen wordt vervangen door een vermelding van cijfers, letters of andere symbolen;
  4. het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren Goederen op de Vrachtbrief te vermelden;
  5. de overeengekomen Goederen in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij Opdrachtgever en Floriway anders overeenkomen.
  6. De Goederen dienen correct en stevig op de Ladingdrager te zijn gezet. Daarnaast dient deze, voorzien te zijn van een deugdelijke verpakking.
  7. Breedtetoeslag: Goederen moet binnen de Ladingdrager vallen zodat deze in het voertuig te blokken is. Voor een standaard trailer (13,60 meter) wordt een maximum capaciteit van 43 CC en/of DC containers, 23 stapelwagens, 33 europallets of 26 blokpallets gehanteerd. Wanneer de Goederen buiten de Ladingdrager steekt is Floriway niet verantwoordelijk voor schade aan de Goederen en geeft zij het recht de Opdracht te weigeren. Indien de Goederen niet te blokken is maar wel aan de Overeenkomst voldaan kan worden volgt een toeslag bovenop de overeengekomen prijs waar Opdrachtgever zich op voorhand akkoord mee verklaart.
 2. De Opdrachtgever kan zich niet aan de in lid 1 genoemde verplichtingen onttrekken, indien door een tekortkoming in de verplichtingen van lid 1 is Opdrachtgever Floriway alle schade te vergoeden welke door het niet nakomen van genoemde verplichtingen ontstaat.
 3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde kan Floriway de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling opzeggen, wanneer de Opdrachtgever niet aan zijn in lid 1 onder a en b vermelde verplichtingen voldoet, doch dit slechts nadat Floriway de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van Floriway op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan Floriway ook zonder het verlenen van genoemde termijn de Overeenkomst opzeggen.
 4. De Opdrachtgever kan, indien hij niet aan zijn in lid 1 onder b vermelde verplichting voldeed, eveneens de overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na opzegging is de Opdrachtgever 75% van de overeengekomen transportprijs aan Floriway verschuldigd zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Indien geen prijs is overeengekomen, geldt als zodanig de vracht volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk billijkheid.
 5. Eveneens kan Floriway de Overeenkomst opzeggen, wanneer de Goederen en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er overbelading is, maar niet nadat de Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de overbelading binnen 30 minuten na constatering van het gebrek te herstellen of ongedaan te maken. Indien de Opdrachtgever weigert de gebrekkigheid van de Goederen en/ of de stuwing of overbelading ongedaan te maken kan Floriway de Overeenkomst opzeggen dan wel zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan maken; in beide gevallen is de Opdrachtgever verplicht Floriway een toeslag van € 500 te betalen, tenzij Floriway bewijst dat de daardoor geleden schade dit bedrag te boven gaat en Opdrachtgever derhalve verplicht is om het surplus aan schade aan Floriway te vergoeden.  
 6. De Opdrachtgever moet aan Floriway de aan deze terzake van overbelading opgelegde toeslag genoemd in lid 5 vergoeden, tenzij Floriway tekort geschoten is ingevolge artikel 9 leden 1 en 5 op haar rustende verplichtingen. Indien de Opdrachtgever het bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van art. 2.6 lid 2 uit de Wet Wegvervoer Goederen, dan vervalt deze bepaling.
 7. Onverminderd de overige leden van dit artikel, moet de Opdrachtgever aan Floriway alle door haar geleden schade vergoeden voor zover deze het gevolg is van de omstandigheid, dat het vervoer van de Goederen door Overmacht geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden; deze aansprakelijkheid bestaat echter niet, indien de Opdrachtgever bewijst dat dit verbod of deze beperking aan Floriway bekend was of redelijkerwijs kon zijn bij het aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 5 De Vrachtbrief

 1. De Opdrachtgever is verplicht bij de ter beschikkingstelling van Goederen aan Floriway een Vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de Vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de Goederen in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
 3. Floriway is verplicht zich als Floriway op de door de Opdrachtgever aangeboden Vrachtbrief duidelijk kenbaar te maken en deze te ondertekenen en aan de Opdrachtgever af te geven. Indien Floriway dit verlangt is de Opdrachtgever verplicht de Vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel, dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
 4. De Vrachtbrief kan ook in de vorm van elektronische berichten worden opgemaakt overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.

Artikel 6 Bewijskracht van de Vrachtbrief

 1. Floriway is verplicht bij de inontvangstneming van de Goederen de juistheid van de vermelding van het aantal Goederen op de Vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de Goederen en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op de Vrachtbrief. Deze verplichting vervalt wanneer naar het oordeel van Floriway het Transport daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd of indien Floriway geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld te controleren.
 2. De Vrachtbrief levert bewijs, indien deze kon worden gecontroleerd conform lid 1, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van de Overeenkomst en de partijen bij de overeenkomst, van de inontvangstneming van de Goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal Goederen.

Artikel 7 Betaling

 1. De Opdrachtgever is verplicht op het ogenblik dat de Vrachtbrief wordt overhandigd, dan wel op het ogenblik dat de Goederen door Floriway in ontvangst zijn genomen, de Goederen en verdere op de Goederen drukkende kosten te voldoen.
 2. Alle facturen moeten binnen een betaaltermijn van 14 dagen voldaan. Reclamaties van facturen moeten binnen 8 dagen schriftelijk zijn ingediend, op straffe van verval. Alle tarieven worden genoemd in EURO zonder BTW en exclusief dieseltoeslag. De dieseltoeslag wordt wekelijks door Floriway bepaald. De actuele stand en opbouw hiervan is op floriway.com te raadplegen.
 3. Floriway is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de Goederen, Logistieke Diensten en andere bedragen, zoals genoemd in lid 1, aan degene die gehouden is tot betaling van de Goederen, Logistieke Diensten en andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is.
 4. De Goederen, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer of levering van Logistieke Diensten verschuldigde en verdere op de Goederen rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de Goederen niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
 5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van Goederen en geleverde Logistieke Diensten, van het uit anderen hoofde terzake van het Transport verschuldigde of van verdere op de Goederen drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
 6. Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit genoemde artikel verplichtingen heeft voldaan, is Floriway bevoegd het vertrek van het Transport of de levering van Logistieke Diensten per direct op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor Floriway ontstane schade en kosten te verhalen.
 7. In het geval van te late betaling door Opdrachtgever, is deze vertragingsrente conform artikel 6:119 BW aan Floriway verschuldigd.

Artikel 8 Instructies van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling van de Goederen te wijzigen, zichzelf of een ander als Geadresseerde aan te wijzen, een gegeven aanduiding van de Geadresseerde te wijzigen dan wel orders omtrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen, mits deze instructies de normale bedrijfsvoering van Floriway niet beletten. Instructies betreffende niet-aflevering die de persoon die deze moet uitvoeren, tijdig bereiken, moeten echter steeds worden uitgevoerd.
 2. Instructies kunnen voor zover mogelijk en naar redelijkheid worden gegeven ook nadat Floriway de Goederen in ontvangst heeft genomen.
 3. De Opdrachtgever is verplicht Floriway die door het opvolgen van de instructies genoemd in lid 2 van dit artikel de kosten van eventuele vertragingsschade en een toeslag te vergoeden.
 4. Het recht tot het geven van instructies vervalt naarmate de Geadresseerde op de losplaats de Goederen aanneemt of de Geadresseerde van Floriway schadevergoeding verlangt omdat deze de Goederen niet aflevert.

Artikel 9 Verplichtingen van Floriway

 1. Floriway is verplicht:
  1. de overeengekomen Goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan de Opdrachtgever mee te delen, tenzij aannemelijk is dat de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is;
  2. de Logistieke Diensten te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen of daarvoor geschikte ruimten. Indien geen specifieke ruimten zijn overeengekomen, is Floriway vrij in de keuze van de plaats van opslag en is bevoegd de Goederen te verplaatsen;
  3. alle, ook niet rechtstreeks uit de Logistieke Diensten voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen ten behoeve van het behoud van de Goederen, op kosten van de Opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de Opdrachtgever;
  4. op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden voor Logistieke Diensten te verzekeren en op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever en voor diens rekening, onder opgave van de gewenste dekking, de Goederen te verzekeren. Een kopie van een assurantiecertificaat zal aan de Opdrachtgever op verzoek worden verstrekt;
  5. de Opdrachtgever en de door Opdrachtgever aangewezen personen voor risico van de Opdrachtgever toe te laten tot de ruimten waarin zich de Goederen bevinden, mits: - zulks in aanwezigheid van of iemand namens Floriway plaatsvindt; - dit tijdig vooraf kenbaar is gemaakt; - e.e.a. geschiedt conform de instructies van Floriway. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
  6. bijkomende werkzaamheden in relatie tot de Goederen, in overleg met de Opdrachtgever, tegen de overeengekomen vergoeding in de Overeenkomst te verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van Floriway kunnen worden verlangd.
  7. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door Floriway gebruikte materiaal;
  8. de Goederen in de overeengekomen staat ter beschikking te stellen.
 2. Floriway streeft ernaar de ten vervoer ontvangen Goederen op bestemming af te leveren in de staat waarin Floriway deze heeft ontvangen. Floriway kan de Overeenkomst aan derde hulppersonen uitbesteden. De rechten en plichten van Floriway met betrekking tot de Overeenkomst blijven hierbij bestaan.
 3. De Floriway streeft ernaar om de ten vervoer ontvangen Goederen binnen een redelijke termijn ter bestemming af te leveren; indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen dient binnen deze termijn afgeleverd te worden, tenzij spake is van Overmacht. Een overzicht van tijdplanning is beschikbaar als download op floriway.com. Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door Opdrachtgever, zodanig dat Floriway in staat is om de levertijd aan te houden.
 4. Indien Floriway aan de verplichting genoemd in lid 1 niet voldoet, kunnen beide partijen de Overeenkomst met betrekking tot de Goederen die Floriway niet in ontvangst heeft genomen, opzeggen. De Opdrachtgever kan dit slechts doen nadat hij Floriway schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke hersteltermijn heeft gegeven waarbij Floriway bij afloop daarvan nog niet aan haar verplichting heeft voldaan.
 5. Floriway is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voorzover de omstandigheden zulks toelaten. Indien Floriway van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is Floriway verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 1 bepaalde, dit op de Vrachtbrief aan te tekenen. Indien Floriway niet in staat of in de gelegenheid is aan haar controleplicht te voldoen, kan Floriway daarvan aantekening maken op de Vrachtbrief.
 6. De Goederen moeten door Floriway bezorgd worden op de door Opdrachtgever middels Opdracht en Vrachtbrief aangegeven locatie van geadresseerde of dat hem in plaats daarvan – met inachtneming van artikel 8 – tijdig door de Opdrachtgever is opgegeven. Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, moet afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de Goederen door of namens Floriway worden afgehaald of transport door Floriway wordt geregeld, levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de Goederen aan het met Opdrachtgever afgesproken afleveradres van Geadresseerde.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Floriway

 1. Floriway en hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de Goederen, vertragingsschade en indirecte schade, behoudens er sprake is van aantoonbare opzet en/of bewuste roekeloosheid. Floriway is ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag van de Opdracht.

Artikel 11 Bijzondere risico’s

 1. Onverminderd artikel 10 is Floriway, die de op haar uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
  1. gebruik van niet functionele dragers volgens de gebruiksvoorschriften van Container Centralen en/of Royal FloraHolland en/of EPAL pallets.
  2. ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de Goederen die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn;
  3. behandeling, lading, stuwing of lossing van de Goederen door de Opdrachtgever, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de Opdrachtgever of de geadresseerde handelen;
  4. de aard van bepaalde Goederen zelf, die door met deze aard zelf samenhangende Goederen zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door uitdroging, normaal kwaliteitsverlies of schade door ongedierte of knaagdieren;
  5. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de Goederen aan invloed daarvan te onttrekken;
  6. onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli.

Artikel 12 Vermoeden van aansprakelijkheid en bevrijdende omstandigheden

 1. Wanneer Floriway bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen een gevolg is van een of meer der in artikel 11 genoemde bijzondere risico’s, aanvaardt Floriway geen aansprakelijkheid.
 2. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 11 onder a genoemde geval, indien zich een ongewoon groot tekort voordoet dan wel een buitengewoon groot verlies van Goederen.
 3. Indien in overeenstemming met het door partijen overeengekomen Transport plaatsvindt door middel van een voertuig, speciaal ingericht om de Goederen te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan Floriway ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid ten gevolge van deze invloed slechts een beroep doen op artikel 11 onder d, indien hij bewijst, dat alle maatregelen waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. De bijzondere instructies, bedoeld in het derde lid van dit artikel, moeten aan Floriway vóór de aanvang van het vervoer zijn gegeven, Floriway moet deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en moeten, indien voor dit Transport een Vrachtbrief is afgegeven, op de Vrachtbrief zijn vermeld. De enkele vermelding op de Vrachtbrief levert te dezer zake geen bewijs op.

Artikel 13 Kennisgeving van de schade

 1. Indien de Goederen met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Floriway worden afgeleverd zonder dat de Geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de Goederen een schriftelijk voorbehoud binnen 24 uur bij schade en 3 dagen bij verlies, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Floriway heeft gebracht, wordt Floriway geacht de Goederen in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
 2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de Geadresseerde niet binnen 48 uur na aanneming van de Goederen een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Floriway heeft gebracht, wordt Floriway eveneens geacht de Goederen in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin deze zijn ontvangen.
 3. Indien de Goederen niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat de Geadresseerde binnen één week na aanneming van de Goederen een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de Goederen niet binnen die termijn zijn afgeleverd, ter kennis van Floriway heeft gebracht, wordt Floriway geacht de Goederen binnen die termijn te hebben afgeleverd.

Artikel 15 Verhindering na inontvangstneming

 1. Wanneer na het in ontvangst nemen van de Goederen door Floriway het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is Floriway verplicht zulks aan de Opdrachtgever mede te delen. Floriway en Opdrachtgever hebben alsdan de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen. Floriway is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding bij opzegging danwel een andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst.
 2. De opzegging conform lid 1 geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever en de Overeenkomst eindigt op het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen.
 3. Floriway is niet verplicht voor het verdere Transport naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is bevoegd de Goederen te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd de Goederen tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Goederen gemaakte kosten komen, ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Opslag in geval van niet opkomen van de Geadresseerde

 1. Indien de Geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de Goederen niet opkomt, de Goederen niet in ontvangst neemt, indien hij dit niet regelmatig en met bekwame spoed voortzet of weigert voor ontvangst te tekenen, kunnen de Goederen door Floriway voor rekening en risico van de Opdrachtgever op de door Floriway met inachtneming van redelijke zorg te bepalen wijze en plaats worden opgeslagen – zo nodig ook in het vervoermiddel, waarin de Goederen werden vervoerd – of gestald. Floriway zal de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Behalve in geval van beslag kunnen de Goederen, na verloop van één week na de aangetekende verzending van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop aan de Opdrachtgever, door Floriway voor rekening van de Opdrachtgever vernietigd worden.
 3. Opdrachtgever en Floriway kunnen overeenkomen dat Floriway voorafgaand aan of tijdens het Transport dan wel na afloop van het Transport de Goederen in zal nemen, deze opslag geschiedt onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 4. In de gevallen als vermeld in dit artikel is Floriway nimmer aansprakelijk voor enige schade zijdens Opdrachtgever.

Artikel 17 Verloren Goederen

Indien Goederen niet zijn afgeleverd binnen een week na de afgesproken afleverdag en het onbekend is waar zij zich bevinden worden zij als verloren aangemerkt. Geen schadevergoeding zijdens Floriway tenzij opzet en / of bewuste roekeloosheid. Indien binnen één jaar nadat Floriway aan Opdrachtgever en/of Geadresseerde, deze Goederen of enige daarvan alsnog onder Floriway blijken te zijn (gekomen), zal Floriway de Opdrachtgever en/of Geadresseerde, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te stellen en heeft de Opdrachtgever en/of Geadresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze mededeling alsnog aflevering van deze Goederen te verlangen.

Artikel 18 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever, die niet voldoet aan enige verplichting die de wet of deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever opleggen, is verplicht Floriway te vrijwaren voor alle schade, die Floriway tengevolge van het niet nakomen van deze verplichtingen mocht lijden, wanneer Floriway terzake van het vervoer van de Goederen door een derde wordt aangesproken.
 2. Wanneer hulppersonen van Floriway terzake van het vervoer van de Goederen worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling Floriway een beroep kan doen.

Artikel 19 Verjaring  en klachtrecht ex. artikel 6:89 BW

 1. De Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de Floriway terzake heeft geprotesteerd.
 2. Alle op de Overeenkomst gegronde of met die Overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren door verloop van een jaar.

Artikel 20 Forumkeuze; rechtskeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.